weapons

Take a break and read all about it

weapons

เชิงดาบอาษาญี่ปุ่น [TaiFuDo Academy]

อุปกรณ์การใส่ และฝึกเราไม่พร้อมดั่งต้นทาง เราไม่เรียกตัวเองว่า “ซามูไร” เราเพียงมีสัญญาณ

blank
weapons

พลองไทฟูโด [TaiFuDo Academy]

ไทฟูโด ยังแบ่งวิชาพลองออกเป็น พลองไทฟูโด 12 จังหวะ พลองผู้เฒ่า พลองหางหนู พลองสองหัว พลองสั้น, ยาว พ