Author: Taifudo

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

พระยาคางเหล็ก

พระยาคางเหล็กหรือพระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) เดิมชื่อ “ขุน” เป็นบุตรชายของพระยาราชบังสันตะ

Read More
Logo taifudo red Website Taifudo Academy

หลักการป้องกันตัว โดยโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

หลักการป้องกันตัว การป้องกันตัว การป้องกันตัว คือ ยังไม่เกิดเหตุ ไม่เท่ากับ การต่อสู้ การต่อสู้ คือ

Read More
Logo taifudo red Website Taifudo Academy

บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazillian Jiu-jitsu) คืออะไร? และเหตุผล 5 ข้อว่าทำไมควรสนับสนุนให้ลูกเรียนบราซิลเลียนยิวยิตสู

บราซิลเลียนยิวยิตสู (อังกฤษ: Brazillian Jiu-jitsu) เรียกสั้นๆว่า BJJ เป็นศิลปะการต่อสู้สมั

Read More
thiland xinwu@2000x 100 logo

ท่ารำในซินอู่ (Xin Wu)

ท่ารำในซินอู่มีไว้เพื่อ? 1. มีให้สมาชิกที่สนใจ ไว้ฝึกเพื่อออกกำลัง พัฒนากล้ามเนื้อ พลัง และระบบการหา

Read More
thiland xinwu@2000x 100 logo

สายซินอู่ (Xinwu)

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกท่ารำ “ซินอู่ (Xinwu)” ท่ารำพัฒนามาจากมวยใต้ 7 ประเภทมวย คือ เน้นการฝ

Read More