Taifudo Academy

นายศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม

นายศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม
ครูแหลม
สมาชิกกิตติมศักดิ์

ประธานอาวุโส กลุ่มไทอชิร : กระบี่ กระบอง – มวยโบราณ

ผู้ก่อตั้งกลุ่มไทอชิร 
ลูกศิษย์ของครูทองหล่อ ยาและ (มวยไชยา) และ ชมรมต่อสู้ป้องกันตัวอาวุธไทย (เจ้าราม)

“นายศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม” 
เป็นผู้ดำเนินโครงงานของกลุ่มไทอชิร ได้แก่
1. เติมน้ำให้ชุมชน – บริจาคโอ่งน้ำกินขนาดใหญ่ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชนบทที่ขาดแคลนน้ำดื่ม
2. เติมความรู้ให้ชุมชน – นำสมุด ดินสอ หนังสือ เครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์กีฬา ไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชนบท
3. เติมบุญด้วยแรง – นำคณะศิษย์มิตรและสหาย ใช้แรงกายร่วมกันเทปูนหล่อองค์พระใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
4. ค่ายยุวชนไทอชิร – ค่ายจิตอาสาสอนวิชามวยและดาบเพื่อปลูกจิตสำนึกรักศิลปะไทยให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศและมีผลงานด้านการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไชยา
และดาบไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน

“นายศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม”
มีผลงานด้านการช่วยเหลือสังคมและการเผยแพร่มวยไทยและอาวุธไทยมาอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศิลปะการต่อสู้ของไทยมาโดยตลอด ทั้งยังได้เคยทำงานอารักขาร่วมกับผู้ก่อตั้ง คือ อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย อีกด้วย สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “นายศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

แหลม ศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม (Lamp ThaiAchira)
แหลม ศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม (Lamp ThaiAchira)