Taifudo Academy

อาจารย์สุรินทร์ สุววรรธน์

thiland xinwu@2000x 100 logo

อาจารย์สุรินทร์ สุววรรธน์

อาจารย์สุรินทร์ สุววรรธน์
สมาชิกกิตติมศักดิ์

อดีตเลขาธิการสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย
อาจารย์สอน ไอคิโด ชมรมไอคิโดสนามกีฬา ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

อาจารย์สุรินทร์ สุววรรธน์ ท่านสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดี
ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนา กีฬา วูซู ในประเทศไทย
สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ ” อาจารย์สุรินทร์ สุววรรธน์” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่