Taifudo Academy

ครูทองหล่อ ยาและ

thiland xinwu@2000x 100 logo

ครูทองหล่อ ยาและ

ครูทองหล่อ ยาและ
ครูทอง
สมาชิกกิตติมศักดิ์

บรมครูมวยไทยไชยา
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยไชยาและสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม และช่วยกันธำรงสืบสานวิชามวยไทยไชยาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “ครูทองหล่อ ยาและ”ในฐานะบรมครูของกลุ่มพี่น้องซินอู่