Taifudo Academy

ช่างประพจน์ เรืองรัมย์

thiland xinwu@2000x 100 logo

ช่างประพจน์ เรืองรัมย์

ช่างประพจน์ เรืองรัมย์
สมาชิกกิตติมศักดิ์

ช่างภูมิปัญญาพื้นบ้านผู้อนุรักษ์และศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเหล็กน้ำพี้

“ช่างประพจน์ เรืองรัมย์”
เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาช่างพื้นบ้านเกี่ยวกับการสร้างเหล็กน้ำพี้
ท่านสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างชาติ

ด้วยเกียรติคุณ และผลงานเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ ” ช่างประพจน์ เรืองรัมย์” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประพจน์ เรืองรัมย์
ประพจน์ เรืองรัมย์