Taifudo Academy

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

thiland xinwu@2000x 100 logo

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ธุรกิจส่วนตัว

อดีตเจ้าของธุรกิจมือถือเครือข่ายแทคหรือดีแทคในปัจจุบัน
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และธุรกิจด้านไอที 

“คุณบุญชัย เบญจรงคกุล”
มีผลงานทางด้านธุรกิจและด้านการช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “คุณบุญชัย เบญจรงคกุล” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่