Taifudo Academy

พันเอก (พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข

thiland xinwu@2000x 100 logo

พันเอก (พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข

พันเอก (พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข
สมาชิกกิตติมศักดิ์
รับราชการ

ปรมาจารย์มวยไทยนวรัช ครูมวยสายโคราช

พันเอก (พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ของชาติไทย และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะการต่อสู้ของไทยให้คงอยู่สืบไป

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้ “พันเอก(พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข” เป็นผู้สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่