Taifudo Academy

นายวาทิต ชาติกุล

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายวาทิต ชาติกุล

นายวาทิต ชาติกุล
แทน
สมาชิกทั่วไป
ประกอบอาชีพนักเขียนอิสระ

ความสามารถ : เชี่ยวชาญด้านการเขียนหนังสือ บทความ สารคดี และการถ่ายภาพ

ประทับใจในแนวคิดในการอยู่ร่วมกันและการดำรงตนในสังคม