Taifudo Academy

นายบุญเยี่ยม ไชยะลา

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายบุญเยี่ยม ไชยะลา

นายบุญเยี่ยม ไชยะลา
เยี่ยม
สมาชิกทั่วไป
ทำระบบห้องปลอดเชื้อ

ศิลปะการป้องกันตัว : หลักสูตรงานอารักขาเชิงปฏิบัติการ

“ต้องการฝึกฝนมวยและศิลปะป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ”