Taifudo Academy

นายสุรเชษฐ์ เหลืองเอกทิน

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายสุรเชษฐ์ เหลืองเอกทิน

นายสุรเชษฐ์ เหลืองเอกทิน
อั๋น
สมาชิกทั่วไป
ธุรกิจส่วนตัว

ประวัติ :
- หลักสูตรงานอารักขาปฏิบัติการ
- (วิทยากรระดับ 8) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
- เฮ้งผ่ายไท้จี๋ฉวน
- กรรมการและผู้ตัดสินประจำ
- สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามังกรสิงโตแห่งประเทศไทย
- นักบำบัดด้วยพลังจิต และอัญมณี

เพื่อหาประสบการณ์ เพิ่มเติมความรู้ และศรัทธาในวัตถุประสงค์ของกลุ่มซินอู่