Taifudo Academy

นายอดิศร โหมฮะ

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายอดิศร โหมฮะ

นายอดิศร โหมฮะ
เอ๋
สมาชิกทั่วไป
เกษตรกรรม
ศิลปะป้องกันตัว : หลักสูตรอารักขาเชิงปฏิบัติการ
“สนใจที่จะเรียนรู้ทักษะสุขภาพและทักษะการป้องกันตัว”
Adisorn Homha
Adisorn Homha