Taifudo Academy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

thiland xinwu@2000x 100 logo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
สมาชิกกิตติมศักดิ์

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง”
อาจารย์ประจำแผนกวิชา ภาษาตะวันออก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมของล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
มีผลงานด้านวรรณกรรม ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมของล้านนาเป็นอย่างมากและถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับลูกศิษย์ และบุคคลทั่วไปและยังแน่วแน่ในการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา 
ให้ธำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปด้วยเกียรติคุณ และผลงานเป็นที่ประจักษ์

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่