Logo TFD new

Taifudo Academy

นายกวีวัฒน์ เอี่ยมพิทยารัตน์

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายกวีวัฒน์ เอี่ยมพิทยารัตน์

นายกวีวัฒน์ เอี่ยมพิทยารัตน์
โจ้
สมาชิกทั่วไป
System Engineering Consultant

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว :
- ไทฟูโด สายดำระดับสี่
- ยูยิตสู สายดำระดับหนึ่ง

พบปะผู้รักศิลปป้องกันตัวและอยากร่วมรักษาวัฒนธรรม องค์ความรู้ด้านมวยของประเทศไทยครับ
Gawee Iam
Gawee Iam