Taifudo Academy

นายเอกวิสุทธิ์ ยิ่งเกียรตินนท์

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายเอกวิสุทธิ์ ยิ่งเกียรตินนท์

นายเอกวิสุทธิ์ ยิ่งเกียรตินนท์
เป็นต่อ
สมาชิกทั่วไป
ครูฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ และป้องกันตัวที่ Penthor Gymอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้แก่หน่วยงานราชการหลายแห่ง

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว :
คุณวุฒิ สายดำยูโด สายดำยูยิตสู
สายดำเทควันโด สายฟ้าคาราเต้ โกจูริว

“ผมอยากจะศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้จากครูหลาย ๆ ท่าน เพราะผมเชื่อว่าการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวไม่มีวันสิ้นสุด”