Taifudo Academy

นายรณกฤต อัครกฤชพล

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายรณกฤต อัครกฤชพล

นายรณกฤต อัครกฤชพล
แอม
สมาชิกทั่วไป
วิศวกรอิเลคทรอนิกส์

ศิลปะป้องกันตั :
- ไทฟูโด สายแดง
- มีดสั้น 6 หลักสูตรจากโรงเรียนศิลปะศาสตร์
- การป้องตัวไทยหัตถยุทธ์
- วิชาดาบเมืองหาดใหญ่

#ชื่นชอบในการสะสมมีดสั้น ดาบ และโมเดล

“ศรัทธาในตัวของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย และนับถือในน้ำใจของพี่ๆน้อง ๆ ซินอู่ทุกท่าน และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านศิลปะป้องกันตัว”