Taifudo Academy

นางสาวรภัทร ธนพินันท์

thiland xinwu@2000x 100 logo

นางสาวรภัทร ธนพินันท์

นางสาวรภัทร ธนพินันท์
จอย
สมาชิกทั่วไป
พนักงานบริษัท

วิชาที่ศึกษา :
- อาวุธไทยโบราณ
- วิชากระบี่กระบอง สายพุทไธศวรรย์

 

ต้องการศึกษาและเพิ่มพูนวิชาความรู้ต่าง ๆ