Taifudo Academy

พันเอกชาคริต สนิทพ่วง

thiland xinwu@2000x 100 logo

พันเอกชาคริต สนิทพ่วง

พันเอกชาคริต สนิทพ่วง
ผู้การกลอย
สมาชิกกิตติมศักดิ์
รับราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

ลูกศิษย์ครูทอง เชื้อไชยาและเป็นศิษย์พี่ของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย

ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกในหน้าที่และมีคุณธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และสังคม ผลงานเป็นที่ประจักษ์

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้ยกย่องและเชิดชู “พันเอกชาคริต สนิทพ่วง” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่