Taifudo Academy

นายวิรัช ธนะศิริขจร

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายวิรัช ธนะศิริขจร

นายวิรัช ธนะศิริขจร
สมาชิกทั่วไป

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว :
คาราเต้ สายโกจูริว
เทควันโด
เฮอลีชวน อาจารย์เกรียงไกร เถลิงพล (ลี)
Tai Chi Yang Style
Tai Fu Do โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ์
Wing Chun Kuen
Xing Yi Quan
จบหลักสูตรการยิงปืนพกระบบ Practical Pistol Course
ตามมาตรฐาน F.B.I. สหรัฐอเมริกา
จบหลักสูตรอารักขาจาก International Detective Development Center