Taifudo Academy

นางสาวปวัชสรา คัมภีระธัม

thiland xinwu@2000x 100 logo

นางสาวปวัชสรา คัมภีระธัม

นางสาวปวัชสรา คัมภีระธัม
สมาชิกทั่วไป

การศึกษา : ปริญญาตรีแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยบูรพา

อาชีพ : วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยให้กับกระทรวงสาธารณสุข และ แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

“ศรัทธาในปณิธานของกลุ่มพี่น้องซินอู่”