Taifudo Academy

นายอรุณ เลอเลิศกุล

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายอรุณ เลอเลิศกุล

นายอรุณ เลอเลิศกุล
จ๋าย
สมาชิกทั่วไป
ทำงานที่ห้องอาหารโรงแรมเดอะเมโทรโพลิแทน
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว :
เรียนศิลปะป้องกันกับอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ไทฟูโดสายดำระดับ 3, ไทเก็กสายหยังรุ่นที่ 8 สายอาจารย์เจิ้งมั่นชิง รุ่นที่ 5
“ศรัทธาในอาจารย์ชีวินและปณิธานของกลุ่มพี่น้องซินอู่”