Taifudo Academy

นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ (ช่างนุ้ย เหล็กลาย)

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ (ช่างนุ้ย เหล็กลาย)

นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ
ช่างนุ้ย เหล็กลาย
สมาชิกทั่วไป

เชี่ยวชาญการอาวุธแบบโบราณโดยเฉพาะกริชแบบดั้งเดิม และเป็นผู้สร้างกระบี่เหล็กลาย
และหนานเตาเหล็กลายของกลุ่มซินอู่

หามิตรดี ๆ ยากกว่าตีเหล็กลาย