Taifudo Academy

นายอรุษ กาญจนปรมาภา

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายอรุษ กาญจนปรมาภา

นายอรุษ กาญจนปรมาภา
โอ
สมาชิกทั่วไป
Freelance

ที่อยู่ : อาศัยอยู่ ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประวัติการศึกษา : นักศึกษา กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอังกฤษ-ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การทำงาน :
– ร่วมก่อตั้งชมรมศิลปะการป้องกันตัว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศึกษาแนวคิดจากศิลปะการการป้องของวิชาไทฟุโด
– ประธานชมรมศิลปะการป้องกันตัว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ผู้ช่วยที่ปรึกษาที่สำนักงานที่ปรึกษา Prime innopolis
– งาน freelance: -Content writer, -ล่ามแปลภาษาอังกฤษ, – page Manager facebook รับดูแลตอบรับลูกค้า

การเรียนศาสตร์ต่างๆ :
– มวยไทยไชยา สายครูแหลม, มวยไทยโคราช สายครูเช้า, พื้นฐานไทฟุโด โดยการนำฝึกของพี่ป้อ (วิธาน เตียเจริญ) ที่ปรึกษาศิลปะการป้องกันตัว คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ฝึกฝน MMA และ BJJ จาก ชมรมศิลปะการป้องกันตัว คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่นชอบในการศึกษาและฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เคารพและชื่นชมพี่น้องกลุ่มซินอู่ รวมทั้งเลื่อมใสในตัวของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย เป็นอย่างยิ่ง