Taifudo Academy

นายทรงเกียรติ ธาดาประดิษฐ์

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายทรงเกียรติ ธาดาประดิษฐ์

นายทรงเกียรติ ธาดาประดิษฐ์
แสบ
สมาชิกทั่วไป
ปัจจุบันเป็นเภสัชแผนโบราณประจำร้านขายยาฮ่วยชุนตึ้ง

ประวัติการศึกษา :  
หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จบหลักสุตร แพทย์เเผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทยจากกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการฝึกยุทธ :
เริ่มเรียนคาราเต้ โกจูริว สำนักโกูกันหาดใหญ่ ตั้งแต่ปี 2544 โดยครูผู้ฝึกสอน อาจารย์เกรียงไกร แสนพยุหะ (อาจารย์บิลเลียด) เป็นตัวเเทนนักกีฬาเขต และนักกีฬาจังหวัดสงขลาเข้าแข่งขันกีฬาคาราเต้ในประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
ปี 2546 เข้ารับการคัดเลือกนักกีฬาทีคาราเต้ทีมชาติซีเกมส์เวียดนามปี 2003 ติดทีมชาติไทยชุด B
หลังจากนั้นอาจารย์บิลเลียดแนะนำให้ฝึกศิลปะการต่อสู้แขนงอื่นๆอีกกับอาจารย์ชีวินที่โรงเรียนศิลปะศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(Taifudo Academy)

ปัจจุบันฝึกศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด สายดำระดับ 2 และฝึกมวยจีนใต้

มิตรภาพและการฝึกฝนขัดเกลาตนเอง
Songkait Tadapradit (แสบ)
Songkait Tadapradit (แสบ)