Taifudo Academy

อ.วัชนี เมษะมาน

thiland xinwu@2000x 100 logo

อ.วัชนี เมษะมาน

อ.วัชนี เมษะมาน
พันธมิตรซินอู่

- ผู้เขี่ยวชาญพิเศษด้านนาฏศิลปไทย กรมศิลปากร
- เกิด 1 มิ.ย. 2495

#คุณแม่ของนักดาบ พี่น้องคู่บุญ ถือดาบคู่ตลุยทั่วโลก ให้รู้ว่า ข้าคือคนไทย