Taifudo Academy

นางสาวจารุมน ผลงาม

thiland xinwu@2000x 100 logo

นางสาวจารุมน ผลงาม

นางสาวจารุมน ผลงาม
โบว์
สมาชิกทั่วไป
แพทย์แผนไทย

การศึกษา : 
– ปริญญาตรีแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
– Doctor of medicine, Southwestern university (Philippines) ประเทศฟิลิปปินส์

ด้านศิลปะป้องกันตัว : ไทฟูโด (สายดำดั้ง 1)

แนวคิดและเจตนารมณ์ : ข้าพเจ้ามีความรักและหวงแหนในการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย มองว่านั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าและงดงามที่สุดความฝันของข้าพเจ้าก็คือ การนำสิ่งที่ได้ร่ำเรียน กลับมาพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษเราสร้างขึ้นมา ให้โลกได้เห็นถึงคุณค่า ได้เห็นถึงความงดงามให้มรดกอันล้ำค่าของชาติเหล่านี้เปล่งประกายชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม

นับถือและศรัทธาในอุดมการณ์ของอาจารย์ชีวิน และพี่น้องซินอู่