Taifudo Academy

นายกฤตกานต์ ดวงจันทร์

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายกฤตกานต์ ดวงจันทร์

นายกฤตกานต์ ดวงจันทร์
กฤต
สมาชิกทั่วไป
นักศึกษา ม.อ.

ที่อยู่ : ถนนคลองยาเหนือ 7 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การศึกษา : เรียนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

ตระหนักถึงความสำคัญของการก่อตั้งและปณิธานของกลุ่มผู้ก่อตั้ง
กฤตกานต์ ดวงจันทร์
กฤตกานต์ ดวงจันทร์

ดว