Taifudo Academy

นายเจษฎา อนันต์ทวีผล

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายเจษฎา อนันต์ทวีผล

นายเจษฎา อนันต์ทวีผล
เจด
สมาชิกทั่วไป
Freelance

เจ้าสำนักไคเซ็นโดโจ 
คาราเต้สายโกจูริว สายดำระดับ 4 ดั้ง
กรรมการตัดสินคาราเต้แห่งปประเทศไทย ประเภทท่ารำ ระดับ Judge A และประเภทต่อสู้ ระดับ Referee A
กรรมการตัดสินคาราเต้แห่งประเทศไทยและระดับเอเชีย
- ผู้ฝึกสอนระบบไทฟูโด
- ผู้ฝึกสอนขั้นฟื้นฐาน และสายดำ 1 ดั้ง สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
- แชมป์คาราเต้ประเทศไทย ประเภท คูมิเต้ (ต่อสู้) หลายสมัย
- แชมป์คาราเต้โกจูไก ประเภท คูมิเต้ หลายสมัย
- ที่ 1 เหรียญทอง ประเภทคาต้า (ท่ารำ) ของคาราเต้ โกจูไก
- ที่ 1 เหรียญทอง คาต้าทีมชาย และ คูมิเต้ กีฬาแห่งชาติ
- ฯลฯ

ปัจจุบันกำลังฝึกฝนการต่อสู้และการป้องกันตัว :
ในระบบไทฟูโด และได้รับสายดำ ระดับ 2 ดั้งและสายดำ คาราเต้สายเคียวคูชิน

Jedsada Anantaweephol
Jedsada Anantaweephol