Taifudo Academy

อาจารย์ปู่ “แบ๊เง็กปอ”

thiland xinwu@2000x 100 logo

อาจารย์ปู่ “แบ๊เง็กปอ”

อาจารย์ปู่ “แบ๊เง็กปอ”
สมาชิกกิตติมศักดิ์

ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยตั๊กแตนใต้และมวยเส้าหลินใต้ให้กับอาจารย์โค้วจุงฮุย
หรืออาจารย์ประมวล ภูมิอมร และเป็นผู้วางรากฐานมวยตั๊กแตนใต้ให้กับเมืองไทย

“อาจารย์ปู่แบ๊เง็กปอ”
ได้วางรากฐานวิชาความรู้ และสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม
สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ปู่แบ๊เง็กปอ” ในฐานะบรมครูของกลุ่มพี่น้องซินอู่