• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

taifudo academy

SEARCH

ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

Day: กันยายน 6, 2019

Course Bodyguard [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Bodyguard (บอดี้การ์ด)ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู่หนัก,​ ทักษะการใช้อาวุธปืน TFD.POS.​โ

Read More »

ยิปฟุ๊กช่อย สายยิปคินวิงชุน [TaiFuDo Academy]

Grandmaster Yip Fook Choi.May his soul rest in peace. ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เพราะเมื่อทราบข่าวร้าย ว่าอาจารย์ที่ผมเคารพรักยิ่ง ท่านได้จากพวกเราไปแล้วอ

Read More »

เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI [TaiFuDo Academy]

โรงเรียน​ศิลปะ​ศ​า​สต​ร์การ​ป้องกันตัว​ไทย​หัต​ถ​ยุทธ์​ #สถาบันไทฟูโด หาดใหญ่ สอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด #รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประ

Read More »