• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

General
adminkanoon

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

Read More »
General
adminkanoon

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Read More »
Shopping Basket