TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ไท่ฮูเต๋า-ไท่ฉีเฉวียน หลักสูตร ไทเก็ก

 • การวอร์มฟ้าน้อยทั้ง 9
 • การว่ายน้ำบก
 • การแกว่งตัว
 • การหายใจ
 • การยืนม้า
 • การเดิน
 • การกระโดดม้า
 • ฝึกท่ารำเดี่ยว
 • ฝึกหลักการวางทั้ง 5
 • การวางมือ
 • การวางลำตัว
 • การวางเท้า
 • การวางแรง 
 • การวางกำลัง
 • ฝึกออกแรง
 • ฝึกการรับแรง
 • ฝึกแรงต่าง ๆ
 • ฝึกวิธีใช้ท่า
 • ฝึกแนวทางความคิด
 • ฝึกปรับการใช้มวยมาใช้ชีวิตประจำวัน
 • อื่นๆ, อาวุธ
Continue in browser
Taifudo Academy
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
Taifudo Academy
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
Taifudo Academy
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser

You're currently offline