หลักสูตร

คำปฏิญาณ

ข้อ 1. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2. ข้าพเจ้าจะกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ด้วยเหตุและผล
ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น
ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะบำรุงรักษาร่างกายให้สะอาด แข็งแรงอยู่เสมอ
ข้อ 6. ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อันไม่สงบทุกกรณี ยกเว้นการรับใช้ชาติ