Tai Fu Do Academy Tai Fu Do Academy

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ

ทำเนียบครูฝึก

แคท ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ์
&
ผู้ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

ชื่อ : แค็ทรีญา  อัจฉริยะฉาย
วิทยะฐานะ : สายดำ ดั้ง 3
อาชีพ
พนักงานบริษัท
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยไทยหัตถยุทธ์
มวยจีนหวิงชุน
อาวุธมีดสั้น
ไทเก็ก
อาวุธปืน

ชภูมิ ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ผู้ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
ชื่อ : ชภูมิ  อัจฉริยะฉาย
วิทยะฐานะ : สายดำ ดั้ง 3
อาชีพ
นักเรียน
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยไทยหัตถยุทธ์
มวยจีนหวิงชุน
อาวุธมีดสั้น
อาวุธปืน

โตโต้ ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ผู้ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
ชื่อ : ภูภัก  อัจฉริยะฉาย
วิทยะฐานะ : สายดำ ดั้ง 1
อาชีพ
นักเรียน
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยไทยหัตถยุทธ์
มวยจีนหวิงชุน
อาวุธมีดสั้น
อาวุธปืน

นิว ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ผู้ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
ชื่อ 
: บุญฤทธิ์  วนิชสุวรรณ
วิทยะฐานะ : สายดำ ดั้ง 1
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว โรงอิฐไทยเจริญ
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยจีนหวิงชุน
อาวุธมีดสั้น

โจ้ ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ผู้ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
ชื่อ : กวีวัฒน์  เอี่ยมวิทยารัตน์
วิทยะฐานะ : สายดำดั้ง 4
อาชีพ
ผู้บริหารบริษัท Be Bettle จำกัด
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยจีนหวิงชุน
อาวุธมีดสั้น

จ๋าย ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ผู้ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
ชื่อ : วรรณเศรษฐ์  เลอเลิศกุล
วิทยะฐานะ : สายดำดั้ง 3
อาชีพ

ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยจีนหวิงชุน
อาวุธมีดสั้น
มวยไทย

ทำเนียบไทฟูโด

ก๊อด ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : อุกฤษฏ์  จำปา
วิทยะฐานะ : สายดำ ดั้ง 3
อาชีพ : พนักงานบริษัท
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
ไทเก๊ก
ไอคิโด

อู๊ด ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : ปิยาวัฒน์  ศรีสวสัสดิ์นุภาพ
วิทยะฐานะ : สายดำ ดั้ง 2
อาชีพ
แพทย์
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยจีนหวิงชุน

เอ็กซ์ ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : …
วิทยะฐานะ : …
อาชีพ
……
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

เคน ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : อยู่อาน แซ่สี่
วิทยะฐานะ : สายแดง
อาชีพ
ค้าขาย
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

เอ็ม (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : ภาคภูมิ  ตั้งจิตเสถียร
วิทยะฐานะ : สายดำ ดั้ง 3
อาชีพ
นักจิตวิทยา ปรับบุคลิกภาพ
ฝึกวิทยายุทธ
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

โอ ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : ณรงค์ฤทธิ์ รติไกรศรี
วิทยะฐานะ : สายฟ้า
อาชีพ
ค้าขาย
ฝึกวิทยายุทธ
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยจีน

เจ ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : พงษกาญจน์ หวังวิทยารัตน์
วิทยะฐานะ : สายดำ
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ร้านทอง
ฝึกวิทยายุทธ
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยจีนหวิงชุน
ระบบปืน  POC

แคทไทฟูโด

ชื่อ : ณัฐปกร  ภัทรยิตย์
วิทยะฐานะ : สายแดง
อาชีพ
freelance
ฝึกวิทยายุทธ
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยไทยหัตถยุทธ์
มวยจีน

คิว ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : จารุกิต์ แก้วกุล
วิทยะฐานะ : สายดำ ดั้ง 3
อาชีพ
ที่ปรึกษาประสิทธิภาพการทำงาน
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

แม๊ก ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : …
วิทยะฐานะ : …
อาชีพ
……
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

อ่ำ ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : …
วิทยะฐานะ : …
อาชีพ
……
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

ขนุน ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : จิรเมธ  คงมาก
วิทยะฐานะ : สายดำ
อาชีพ
นักศึกษา
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

เก็ท ไทฟูโด (ศิษย์สายใน)

ชื่อ : ณกรกฤต กนกปุณยโชติ
วิทยะฐานะ : สายเขียว
อาชีพ
เจ้าของกิจการ
ฝึกวิทยายุทธ์
ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด
มวยจีน